Το φροντιστήριό μας

Λάμπρος Τραυλός

Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. Φροντιστής φιλόλογος με πολύχρονη εμπειρία στη μέση εκπαίδευση.

Λουκία Καράμπελα

Αριστούχος Πανεπιστημίου Αθηνών. Φροντιστής φιλόλογος, ειδική εκθεσιολόγος

Προγράμματα σπουδών

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών θεωρητικής κατεύθυνσης.

Δείτε τα βοηθήματά μας

Πλούσιο βοηθητικό υλικό για όλα τα μαθήματα

Έχουμε δημιουργήσει μία πλούσια πρωτότυπη συλλογή βοηθημάτων για όλα τα μαθήματα που προσφέρεται δωρεάν στους σπουδαστές μας.

Αρχαία κείμενα

Θουκυδίδης, Α βιβλίο

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ᾖσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ …

Ξενοφώντας, Ελληνικά Α βιβλίο

Mετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας· καὶ εὐθὺς ἐναυμάχησαν αὖθις Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι, ἐνίκησαν δὲ Λακεδαιμόνιοι ἡγουμένου Ἀγησανδρίδου.

Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβασις, Α βιβλίο

Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος· ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι.

Πλάτων, Απολογία Σωκράτους

Ὅτι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα· ἔγωγ ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην, οὕτω πιθανῶς ἔλεγον. καίτοι ἀληθές γε ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν εἰρήκασιν. μάλιστα δὲ αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ᾧ ἔλεγον ὡς χρῆν ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε…

Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους

Οὐκ ἄρξασθαί μοι δοκεῖ ἄπορον εἶναι, ὦ ἄνδρες δικασταί, τῆς κατηγορίας, ἀλλὰ παύσασθαι λέγοντι· τοιαῦτα αὐτοῖς τὸ μέγεθος καὶ τοσαῦτα τὸ πλῆθος εἴργασται, ὥστε μήτ᾽ ἂν ψευδόμενον δεινότερα τῶν ὑπαρχόντων κατηγορῆσαι, μήτε τἀληθῆ βουλόμενον εἰπεῖν ἅπαντα δύνασθαι, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἢ τὸν κατήγορον ἀπειπεῖν ἢ τὸν χρόνον ἐπιλιπεῖν.

Ομήρου, Ιλιάδα, Α ραψωδία

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος

οὐλομένην, ἣ μυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε,

πολλὰς δ᾿ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν

οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾿ ἐτελείετο βουλή,

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε…

Διαγωνίσματα

Αρχαίων Ελληνικών

Άγνωστο Ι

Αδίδακτο κείμενο

Λυσίου, Κατὰ Ἀνδοκίδου, 4 – 5

Άγνωστο ΙΙ

Αδίδακτο κείμενο

Λυσίου, Περὶ τραύματος ἐκ προνοίας, 5 – 7

Άγνωστο ΙΙΙ

Αδίδακτο κείμενο

Λυσίου, Κατὰ Νικομάχου, 6 – 7

Άγνωστο IV

Αδίδακτο κείμενο

Λυσίου, Κατὰ Ἐργοκλέους, 12 – 13

Άγνωστο V

Αδίδακτο κείμενο

Λυσίου, Κατὰ Ἐργοκλέους, 1 – 2

Άγνωστο VI

Αδίδακτο κείμενο

Λυσίου, Κατὰ Ἐπικράτους, 1 – 3

Άγνωστο VII

Αδίδακτο κείμενο

Λυσίου, Δήμου Καταλύσεως Ἀπολογία, 1 – 2

Άγνωστο VIII

Αδίδακτο κείμενο

Λυσίου, Κατὰ τῶν σιτοπολῶν, 2 – 3

Άγνωστο IX

Αδίδακτο κείμενο

Λυσίου, Περὶ τοῦ μὴ καταλῦσαι τὴν πάτριον πολιτείαν Ἀθήνησι, 6 – 8

Λατινικών

Λατινικών Ι

Λατινικών ΙΙ

Λατινικών ΙΙΙ

Λατινικών ΙV

Λατινικών V

Λατινικών VΙ

Επικοινωνία

Επικοινωνίστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

210 6910283 - 6946133566

eneken.edu@gmail.com - www.eneken.edu.gr

Κάθε μέρα 9:00 με 22:00

Λαρίσης 38 & Γεννηματά 1 (έναντι του 16ου Λυκείου)